เปิดให้บริการแล้วห้อง ” I -TECH LEARNING SPACE “
สำหรับนักศึกษาและบุคลากรทุกท่าน
– บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการสืบค้นข้อมูล
– บริการ WIFI (SRRU-WIFI, SRRU-Mobile, EDUROAM)
– ที่พักผ่อนในเวลาที่ว่างจากการเรียนในห้องเรียน
– บริการเครื่องดื่ม *เร็วๆนี้
โดยจะมีพิธีเปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 นี้
*เครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯสามารถเข้าสืบค้นฐานข้อมูลวิจัยทั้งในและต่างประเทศได้ 

Leave a Comment