ข่าว 1028

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมและขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

ด้วยกองการถ่ายทอดเทคโนโลยี สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ประจำปี งบประมาณ 2562 จำนวน 6 หลักสูตร สามารถดูรายละเอียดเนื้อหาทางเว็บไซต์ได้ที่ www3.cgistln.nu.ac.th/training

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment