ข่าว 1409

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ในการจัดส่งผู้เข้ารับการอบรม

ด้วยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กำหนดจัดการอบรมพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ โดยสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://exten.pn.pus.ac.th

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment