ข่าว 1410

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม

ด้วยวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเซน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการอบรมเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 1 และหลักสูตรการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รุ่นที่ 2 โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2562 (หรือจนกว่าจะเต็ม) ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณสุนทรี พัชรประทีป โทร. 064-1964242

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment