ข่าว 1517

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมทางวิชาการประจำปี 2562

ด้วยสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สวสท.) เป็นสมาคมศูนย์กลางของนักวิจัย นักสถิติ        นักวัดผลและนักประเมินผลทางสังคมศาสตร์ และเป็นแหล่งของการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดใหม่ๆ ได้จัดโครงการอบรมทางวิชากรหลักสูตรต่าง ๆ รวม 11 หลักสูตร สอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานเลขาธิการสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย โทร. 0-2218-2565-97 ต่อ 7200,0-2218-2559

ดาวน์เอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment