เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสินเชื่อเคหะ

ตามที่ธนาคารออมสิน และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดทำข้อตกลงการให้สินเชื่อ เพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากรของหน่วยงานในการจัดหาที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และหรือการมีเงินทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ธนาคารออมสินมีเอกสารประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสินเชื่อเคหะเพื่อมอบสิทธิพิเศษให้แก่บุคลากรในหน่วยงานต่อไป

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment