ข่าว 0854

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 17 และจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 9

ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 17 และจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 9 ในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 ณ ถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการทางการศึกษา ได้นำเสนอแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ หรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชนในระดับชาติและนานาชาติต่อไป

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment