ข่าว 0961

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และอนุญาตให้บุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนสำหรับวิทยาการข้อมูล

ในระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงแจ้งมาเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรที่สนใจ

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment