ข่าว 0990-31032562

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร “การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ” รุ่น 7

ด้วยสถาบันคลังสมองของชาติ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร “การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ” รุ่น 7 ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.knit.or.th ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2562

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment