เรื่อง ขอมอบหนังสือ Southeast Asia Teachers Competecy Framework (SEA-TCF)

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาร่วมกับสำนักงานเลขาธิการ SEAMEO และศูนย์ SEAMEO INNOTECH ดำเนินการจัดทำ Southeast Asia Teachers Competency Framework (SEA-TCF) โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการ ในภูมิภาคอาเซียน 11 ประเทศ ในการส่งผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนากรอบสมรรถนะเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและสมรรถนะครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และนำกรอบสมรรถนะไปประยุกต์ใช้ต่อไป โดยได้มอบหนังสือเพื่อเผยแพร่ข้อมูลในการเข้าร่วมแลกเปลี่ยน เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้สนใจทั่วไป โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้ที่ http://www.ksp.or.th/ksp2018/2019/01/2720/

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment