ข่าว 0905

เรื่อง ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาและหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้องในสังกัดทราบ

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment