ข่าว 1555

เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกแบบบอร์ดเกม การ์ดเกม และคลาสเกม เพื่อการเรียนรู้แบบแอคทีฟเลิร์นนิ่ง (Active Learning) “เปลี่ยนห้องเรียนเป็นห้องเล่น” รุ่นที่ 3

ด้วยมหาวิทยาลัยดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกแบบบอร์ดเกม การ์ดเกม และคลาสเกม เพื่อการเรียนรู้แบบแอคทีฟเลิร์นนิ่ง (Active Learning) “เปลี่ยนห้องเรียนเป็นห้องเล่น” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562 ณ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยดุสิต โดยส่งแบบเข้าร่วมภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02-241-6543-5 หรือ 086-881-2468, 081-640-1949

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment