ข่าว 1052

เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้น

ด้วยสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการบริการวิชาการอบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้น จำนวน 5 หลักสูตร ณ ห้องปฏิบัติการของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ อาคาร Learning Tower มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอบถามข้อมูลรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 2649 5000 ต่อ 12009 หรือทางเว็บไซต์ http://ilc.swu.ac.th/shortcourse

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment