ข่าว 0960

เรื่อง  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร “การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ”

ด้วยศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กำหนดจัดอบรมหลักสูตร                 “การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ” ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 ณ ห้องสุโขทัย (ชั้น 1) โรงแรมนารายณ์ ถ.สีลม กรุงเทพมหานคร จึงแจ้งมาเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรที่สนใจ

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment