เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2562

ด้วยสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ จะจัดประชุมวิชาการในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ประจำปี 2562 เรื่อง เปลี่ยนโฉมประเทศไทยให้ก้าวไกลอย่างมั่นคง ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ หอเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยในด้านต่าง ๆ ทางพัฒนบริหารศาสตร์

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

 

 

Leave a Comment