ประชาสัมพันธ์ข่าวสารคณะฯ ข่าว 1763
เรื่อง ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร จำนวน 6 หลักสูตร เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ ความคิดใหม่ๆ และทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ecba.tsu.ac.th โทรศัพท์.074-317618 ต่อ 1815

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

 

Leave a Comment