เรื่อง ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค่าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยกรมบัญชีกลาง แจ้งประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค่าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.epayment.go.th

 

 

 

Leave a Comment