ข่าว 1565

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบทความในการประชุมวิชาการนานาชาติ ICPEI 2019

ด้วยสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2562 ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ทางสมาคม จึงประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบทความในการประชุมวิชาการนานาชาติ ICPEI 2019 โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์ 02-988-3655 ต่อ 2217,2337

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment