ประชาสัมพันธ์ 1993

เรื่อง พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562

ด้วยกรมบัญชากลางส่งสำเนาพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป สามารถดาวน์โหลดพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ www.cgd.go.th โทรศัพท์. 0-2127-7000 ต่อ 4432

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment