ข่าว 1422

เรื่อง เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ จำนวน 9 หลักสูตร โดยสามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่ www.drmanage.comหรือhttp://ird.stou.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวณัฏณิชา ธรรมปริพัตรา โทรศัพท์ 087-504-5068

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment