เสร็จสิ้นไปแล้วกับการฝึกอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดฯ
31 พฤษภาคม -2 มิถุนายน 2564
อาจารย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ให้ความร่วมมือกับ ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองมณฑลทหารบกที่ 25 จ.สุรินทร์ เป็นวิทยากรจัดฝึกอบรมหลักสูตรสายงานช่าง ให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพยาเสพติด จำนวน 5 หลักสูตร คือ
1) หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก
2) หลักสูตรช่างเชื่อมโลหะ
3) หลักสูตรช่างไฟฟ้า
4) หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในรถยนต์
ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2564
ณ ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองมณฑลทหารบกที่ 25 ค่ายทหาวีรวัฒน์โยธิน อ.เมือง จ.สุรินทร์
และหลักสูตรช่างสี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2564
เพื่อสร้างสมรรถภาพให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ วิชาอาชีพ ติดตัว คืนคนดีสู่สังคมต่อไป

Leave a Comment