วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานกล่าวปิดและมอบสัมฤทธิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ : แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการ รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุมล้านช้าง ชั้น2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งมีวิทยากรทั้ง 2 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.บุหงา วัฒนะ และรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย แหวนเพชร โดยมีบุคลากรภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการฯและได้รับมอบสัมฤทธิบัตรเพื่อแสดงว่าได้ทำผลงานสำเร็จเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ภาพเพิ่มเติม  https://photos.app.goo.gl/k5cO7zdtw8fq8dJG3

Leave a Comment