2–4 เมษายน 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 : กิจกรรมที่ 1 แปรรูปผลิตภัณฑ์จากไผ่เพื่อเพิ่มมูลค่า ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพในการดำรงชีพทั้งกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ว่างงานและผู้สนใจในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งมน อ.ปราสาท อย่างมั่นคงพึงพาตนเองได้ยั่งยืน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Leave a Comment