วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากร ซึ่งได้รับเกียรติจากคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ โดยมีวิทยากร อาจารย์ ดร.นิศานาถ แก้ววินัด และคณาจารย์จากสาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี ให้ความรู้แก่นักศึกษาในวันนี้
ซึ่งโครงการนี้จะจัดอีกครั้งในวันที่ 18 และ 25 กรกฎา 2561 ณ ห้องประชุมทัณฑวาลธิเธียร์เตอร์ อาคาร 31 เวลา 8.00 – 16.00 น.
ภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/yt6ZFHqP3XPFbFpL7

 

 

 

 

Leave a Comment