รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานพิธีเปิด โครงการความร่วมมือการบริการวิชาการระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กับ สพม.33 เพื่อทำการอบรมหลักสูตรระยะสั้นทั้งหมด 6 หลักสูตร มีผู้เข้าร่วมอบรมพร้อมครูและนักเรียน กว่า 280 คน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ โรงเรียนเขวาใหญ่วิทยา โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา โรงเรียนวังข่าพัฒนา โรงเรียนศรีสุขวิทยา และโรงเรียนห้วยจริงวิทยา ในระหว่างวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2561 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2018

Leave a Comment