วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น.
ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรทม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2560-2565) ประจำปี 2564-2565 ทบทวนปี 2565 เพื่อพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมโดยพร้อมเพียง

Leave a Comment