วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.
ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (พ.ศ.2560-2564) ประจำปี 2564 และจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 กิจกรรมที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 – 22 มกราคม 2565 ณ บ้านดิน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ขอขอบคุณทีมวิทยากร
– ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์
– ผศ.ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ
– ดร.สุชาติ ดุมนิล

Leave a Comment