วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยรองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ
ซึ่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่ต้องดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์อันเป็นกระบวนการตัดสินใจ กำหนดทิศทางและเป้าหมายในอนาคตของคณะฯ
ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย นโยบายผู้บริหารมหาวิทยาลัย ไปสู่การปฏิบัติจึงได้จัดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นวิทยากร โดยจะให้ความรู้ในเรื่องการทบทวนแผนจัดทำยุทธศาสตร์ฯ แผนปฏิบัติราชการ ปี 2562 ข้อคิด ข้อเสนอแนะ และเชื่อมโยงการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกต่อไป

 

 


………………………………………………………………..
ภาพถ่ายโดย : นายพา จอกทอง อาจารย์อภินันทิชัย โจมสติ นายอนุวัฒน์ เปพาทย์ นายแดงน้อย ปูสาเดช นางสาวนลินี พฤฒิพันธ์พิศุทธ์

ภาพเพิ่มเติม
https://photos.app.goo.gl/UNghc7AQB3ji4qj38

https://www.facebook.com/profile.php?id=100022252790131&sk=photos&collection_token=100022252790131%3A2305272732%3A69&set=a.323003495118074&type=3&fb_dtsg_ag=AdyDcZbUEyUjAFlvpKPWZ9GiM18VM3lhBXsdI1kkfvU3LA%3AAdx-6ROz4hOfXw-mRubr4VX83YDfzYylDPC06TEiBLtovg

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1899760906728720&id=737733652931457

 

Leave a Comment