วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
-เวลา ๐๙.๔๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการนิทรรศการผลงานคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑
ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พยอม ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตกล่ายรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
การจัดงาน โครงการนิทรรศการผลงานคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๑ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีเครื่องมือกลเครื่องจักรกลทางด้านอุตสาหกรรมและได้มีการสร้างและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ทางด้านอุตสาหกรรมขึ้นมาโดยตลอดโดยเฉพาะการพัฒนาด้านการศึกษา และเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ดังนั้นสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต มีพันธกิจสำคัญในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ที่มุ่งเน้นให้เกิดการถ่ายทอดองศ์ความรู้สู่สถานศึกษาและชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกิดความยั่งยืนและพึ่งตัวเองได้อย่างแท้จริง จึงได้จัดโครงการ “นิทรรศการผลงานคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑” รวมทั้งสิ้น ๕ นิทรรศการผลงาน ได้แก่
๑. นิทรรศการผลงานคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
๒. นิทรรศการผลงานนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
๓. นิทรรศการผลงานการบ่มเพาะนักเรียนหลักสูตร“นักคิด นักประดิษฐ์ นักสร้างสรรค์”
จาก โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
๔. นิทรรศการผลงานการนำผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์กับชุมชนตำบลเมืองลีง
๕. นิทรรศการผลงานการนำผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์กับชุมชนตำบลโคกสะอาด
และจัดกิจกรรมการเสวนา ในหัวข้อ “เทคโนโลยีการผลิตพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อการศึกษาและพัฒนาชุมชน” และการถ่ายทอดประสบการณ์ องค์ความรู้ จากงานวิจัยสู่งานวิชาการในสถานศึกษาและการพัฒนาชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ โดย ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตแก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและผู้สนใจเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่นักศึกษาและผู้สนใจต่อไป
๒. เพื่อจัดแสดงองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้สำหรับการพัฒนาประชาชน เยาวชน และท้องถิ่นในภาพรวม
๓. เพื่อพัฒนาและบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย

 

 

ขอขอบคุณฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครับ

โพสต์โดย สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2019

Leave a Comment