วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.
ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริการวิชาการตามแนวพระราชดำริ เรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผลงานวิจัยสู่การพัฒนาชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 25 -27 มกราคม 2565 ณ บ้านโคกเสาร์ ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

Leave a Comment