โครงการบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 27 มี.ค.2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมไพฑูรย์ ชั้น 2 อาคาร 30 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาจารย์อิสรภาพ เอ็นดู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่ชุมชน ท้องถิ่นและสังคมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โดยรองศาสตราจารย์ยุพดี สินมาก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ และกล่าวต้อนรับศึกษานิเทศก์ นายดนัย คำผุย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา คณะครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สพม.๓๓ คณาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่

เนื่องด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นความสำคัญการบริการวิชาการโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชน ท้องถิ่น และสังคม ถือเป็นพันธกิจหลักประการหนึ่งของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการสร้างระบบและกลไกการดำเนินงานที่ชัดเจนและสอดคล้องกับมาตรฐานงานประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับภายในและภายนอก มุ่งเน้นการบริการทางวิชาการแก่สังคมที่เป็นรูปธรรม กำหนดเป้าหมายในการบริการวิชาการที่ชัดเจนโดยนำเอาองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยหรือโครงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปถ่ายทอดให้กับชุมชน ท้องถิ่น และสังคม เพื่อให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้หรือลดต้นทุนในการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานหรือการทำงานในชีวิตประจำวันหรือสร้างอาชีพหลังจากที่ได้รับความรู้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนและนักเรียนมีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทักษะและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับท้องถิ่นและชุมชน
4. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่ชุมชนท้องถิ่น และสังคม

 

โครงการบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม…

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพุธที่ 27 มีนาคม 2019

Leave a Comment