นที่ 24 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการบริการวิชาการสู่สถานศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สังกัด สพม.33 โดยได้จัดอาจารย์ผู้มีทักษะทางด้านวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ มาเป็นวิทยากรในโครงการในครั้งนี้ ทำให้นักเรียนได้รับความรู้และเทคนิคต่างๆมากมาย และขอขอบพระคุณผู้อำนวยการเสกสันต์ สัมฤทธิ์ คุณครูวิรัตน์ สีตะแกะ และคณะครู โรงเรียนมัธยมทัมทิมสยาม 04 ทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับ และดูแลคณะวิทยากร เจ้าหน้าที่ ทีมบริการวิชาการป็นอย่างดี ออกบริการวิชาการ ณ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04

วั

Leave a Comment