วันที่ 16 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการสู่สถานศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สังกัด สพม.33 โดยนางสาวมาธวรรย์ อิงแอบ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ออกบริการวิชาการ ณ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม จ.สุรินทร์

Leave a Comment