วันที่่ 24 มิถุนายน 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประงสงค์เพื่อให้นักศึกษาทราบวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมทั้งแนวทางการพัฒนาตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ให้นักศึกษาได้ทราบแนวทางการศึกษาและการใช้ชีวิตรั้วมหาวิทยาลัยและทราบแนวปฏิบัติด้านวิชาการและงานทะเบียนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเพื่อให้นักศึกษาทราบข้อมูลด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสำคัญระหว่างนักศึกษาใหม่ ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้นำนักศึกษา จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36

 

Leave a Comment