คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดโครงการประชุมสัมมนาการจัดการความรู้(KM) เรื่อง “การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยและ ความคุ้มค่า” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ที่ 5.1 และ เพื่อให้คณะ สาขาวิชา รวมถึงผู้ที่มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ สามารถวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดทำต้นทุนต่อหน่วย และความคุ้มค่าได้อย่างถูกต้อง วิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันด้านการเงินของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุม ในระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนา่ยน 2561 ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36

 

 

 

Leave a Comment