วันที่ 21 มีนาคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีการศึกษา 2561”

โดยมีวัตุประสงค์
1) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2561 ให้กับบุคลากรทุกระดับ
2) เพื่อวิเคราะห์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ สถานภาพปัจจุบันด้านการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3) เพื่อดำเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งคณะฯ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 36 โดย รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ และนางนลินรัตน์ สุขนิตย์กิติกุล หัวหน้างานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

Leave a Comment