สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมมือกับ กศน.อ.ศรีขรภูมิ
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการสร้างแบบฝึกหัด ด้วย Google Form 14 มกราคม 2562
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โดย รศ. ยุพดี สินมาก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2019

Leave a Comment