วันที่ 19 เมษายน 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ และผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ณ ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านโคกเสาร์ ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯซึ่ง ในวันที่ 19-23 เมษายน 2562 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาออกแบบลวดลายผ้าไหมเพื่อตอบสนองความต้องการทางการตลาด

 

 

 

วันที่ 19 เมษายน 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ…

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2019

Leave a Comment