คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินการปรับปรุงห้อง 36111 เพื่อการเรียนรู้และการสืบค้น ให้เป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ (Learning Space) เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในทศวรรษที่ 20 และสอดคล้องต่อนโยบายไทยแลนด์ 4.0

  

หมายเหตุ:ภาพจำลองห้อง 36111 

Leave a Comment