โครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามความต้องการของโรงเรียน” สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านตะเคียน ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

Leave a Comment