โครงการยกระดับทักษะอาชีพเพื่อการสร้างรายได้ให้กับ #นักศึกษา #บุคลากร #และประชาชนทั่วไป “หลักสูตรช่างบำรุงรักษาแบตเตอรี่รถยนต์” รุ่นที่ 1 #ภายใต้การดำเนินกิจกรรมของฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์บริการวิชาการ และเทคโนโลยีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2564

Leave a Comment