วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ อินทานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อม นางสาวนลินี พฤฒิพันธ์พิศุทธ์ หัวหน้างานฝึกอบรม กล่าวรายงานโครงการยกระดับทักษะอาชีพเพื่อการสร้างรายได้ให้กับ #นักศึกษา #บุคลากร #และประชาชนทั่วไป “หลักสูตรช่างบำรุงรักษาแบตเตอรี่รถยนต์” คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ฝึกอบรม บริการวิชาการและเทคโนโลยี ฝ่ายงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2564 พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

Leave a Comment