วันที่ 4 มกราคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดโครงการวิพากษ์หลักสูตร ระดับปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดยมีสาขาที่เข้าวิพากษ์ทั้งหมด 4 สาขาวิชาดังนี้ 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 4. สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งในการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมวิพากษ์ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36

  

   

 

ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/i9VA1KYLxxYAZA0C3

Leave a Comment