“น้ำคือชีวิต”พระราชดำริรัชกาลที่9 ที่เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนอย่างยั่งยืน
“…หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ไม่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้…”
พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2529
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวิศวกรสังคม ในโครงการวิศวกรสังคมพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการน้ำ และระบบประปาหมู่บ้านด้วยพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน วันที่ 2-11 พฤษภาคม 2565 ณ หมู่บ้านอุดม ตำบลชุมแสง อ.จอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ขอขอบคุณ
ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
พล.ต. เอกภาพ สุหร่าย ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/ที่ปรึกษา มทบ.25 และ กอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์
นางประชุมพร เที่ยงธรรม นายก อบต. ชุมแสง
หัวหน้าส่วนราชการ นักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย
ในการร่วมมอบเกียรติบัตรและร่วมพิธีปิดโครงการในครั้งนี้

Leave a Comment