โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น
“พัฒนาทักษะทางความรู้และอาชีพ ภายใต้โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33”
วันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา โดยมี 5 หลักสูตร ได้แก่
– การออกแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ
– Smart Farmer เกษตรกรยุคดิจิทัล แนวคิดใหม่ สร้างชาติสานต่อThailand 4.0
และ ระบบควบคุมอัตโนมัติ
– การประยุกต์ใช้งาน ESP8266 IOT เพื่อสร้างนวัตกรรม
– นักคิด นักประดิษฐ์ นักสร้างสรรค์
– การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า

 

 

โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “พัฒนาทักษะทางความรู้และอาชีพ ภายใต้โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง…

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2018

Leave a Comment