โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2565)” ประจำปีงบประมาน 2561 ในวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560  เวลา 8.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โดยมีรองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธี

และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนันท์  สายัณห์ปทุม เป็นวิทยากรในการอบรม

 

 

 

 

ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/zILfVvcncuz4XMoP2

Leave a Comment