วันที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 36303 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลภาวะการมีงานทำ และความพึงพอใจ ของผู้ใช้บัณฑิต ให้กับบุคลากร โดยใช้ Google และ QR Code

ภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/Cv9Df9qcX9sK9N6T7

Leave a Comment