วันที่ 14 มิถุนายน 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และหลักเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารระดับชาติ” ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีรองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

 

 

 

 

Leave a Comment