วันที่ 7 ก.ค. 2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุม1 ชั้น3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ฝ่ายบริการวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาประจำปี 2561” สำหรับนักศึกษาใหม่ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดวิธีการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารการศึกษาของนักศึกษาต่อไป

 

นลินี พฤฒิพันธ์พิศุทธ์ : ถ่ายภาพ/รายงาน

Leave a Comment