28 พ.ค. 64 รศ.บัญชา ชื่นจิต รักษาราชการแทนคณบดีฯ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการรณรงค์ให้เกิดการฉีดวัคซีนป้องกันตนเองและสมาชิกในครัวเรือน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ พื้นที่ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

Leave a Comment